Valné zhromaždenie spoločenstva za rok 2023

Výbor Urbárskeho spoločenstva Kysucký Lieskovec č. 29 pozýva svojich členov na riadne Valné zhromaždenie spoločenstva za rok 2023  konaného dňa 17.3.2024 v sále Kultúrneho domu Kysucký Lieskovec s nasledovným programom:

1. Prezentácia podielnikov od 13,00 do 14,00 hod
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o hospodárení, správa revíznej komisie
6. Ročná účtovná závierka za rok 2023 – schválenie a návrh na rozdelenie zisku
7. Zmena vlastníckeho práva k pozemkom pod Krížovou cestou pod Obec v rámci
    pozemkových úprav – hlasovanie
8. Rôzne – diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Účasť nutná

Výbor spoločenstva

Posted in Pozvánky | Leave a comment

Oznam

Vážený podielníci, upozorňujeme Vás, že podpisovať nájomné zmluvy za naše spoločné  nehnuteľnosti, ktoré patria Urbáru môže podľa zákona  97/2013 v znení zákona 110/2018, podľa §16,  odst. 2 iba výbor spoločenstva a nie jednotliví podielníci.

Znenie §16 odst. 2 znie:

„Výbor uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť alebo ich časť, alebo inú obdobnú zluvu, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutía spoluvlalstníkov spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nevyplýva niečo iné.“

Z tohto dôvodu nemôžete mať v nájomnej zmluve s firnou AGO naše nehnuteľnosti, ktoré si prenajíma AGO, ktoré sú označené známkou „Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona 97/2013 ZZ.“ Tieto musia byť predmetom samotnej nájomnej zmluvy.

Ďakujeme

Výbor Urbáru

Posted in Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam

Nové dokumenty na stiahnutie

Uznesenie VZ 2022 schválené

Zápis UPS 2023 riadna

RUZ 2022

 

Posted in Oznamy | Leave a comment