Oznam

Vážený podielníci, upozorňujeme Vás, že podpisovať nájomné zmluvy za naše spoločné  nehnuteľnosti, ktoré patria Urbáru môže podľa zákona  97/2013 v znení zákona 110/2018, podľa §16,  odst. 2 iba výbor spoločenstva a nie jednotliví podielníci.

Znenie §16 odst. 2 znie:

„Výbor uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť alebo ich časť, alebo inú obdobnú zluvu, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutía spoluvlalstníkov spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nevyplýva niečo iné.“

Z tohto dôvodu nemôžete mať v nájomnej zmluve s firnou AGO naše nehnuteľnosti, ktoré si prenajíma AGO, ktoré sú označené známkou „Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona 97/2013 ZZ.“ Tieto musia byť predmetom samotnej nájomnej zmluvy.

Ďakujeme

Výbor Urbáru

This entry was posted in Oznamy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.